O nás

Zobrazit navigaci

Naše hodnoty a cíle

Přístup k dětem

 • K dětem přistupujeme s láskou, důvěrou a respektem.
 • Chceme být pro děti vzorem – když budeme my komunikovat s dětmi upřímně otevřeně, budou ony pak komunikovat otevřeně s ostatními.
 • Přistupujeme k dětem bez předsudků. Současné projevy dítěte nemusí mít nic společného s budoucím, ani minulým stavem.
 • Respektem k individuálnímu tempu umožnujeme každému dosažení jeho osobního maxima.
 • Respektujeme, že cesta ke spokojenému a úspěšnému životu není univerzální, ale originální v každém z nás.
 • Přistupujeme k dětem z pozice průvodce, který jim pomáhá hledat cíle, cestu a radost z poznávání. Doprovázíme je na cestě za vzděláním a sebepoznáním.
 • Umožníme dětem zažít přirozený důsledek svého rozhodnutí a chování.
 • Věříme v potenciál každého dítěte a povzbuzujeme ho k posouvání svých dovedností. Snažíme se tento potenciál rozvíjet.
 • Největším učitelem je člověk sám sobě.
 • Uvědomujeme si, že potřeba úspěchu a uznání je přirozenou lidskou potřebou každého člověka.

Výchova a vzdělávání

 • Práce s chybou je základem k posunutí dítěte.
 • Chybu vnímáme jako prostor ke zlepšení se.
 • Vedeme děti k sebereflexi.
 • Snažíme se o nalezení vnitřní motivace dítěte, která pomáhá k efektivnějšímu učení, vyšší koncentraci a radosti z vykonané práce.
 • Při práci podporujeme hravost a kreativitu.
 • Ve vzdělání podporujeme individuální potřeby jednotlivce.
 • Dítě necháme učinit rozhodnutí, i kdyby bylo chybné.
 • Učíme děti, aby uměly nést odpovědnost za své činy.
 • Snažíme se u dětí rozvíjet schopnost řešit konflikty.
 • Rozvíjíme schopnost spolupracovat s druhými na dosahování společných cílů, ale i schopnost prosadit se.
 • Snažíme se propojit výuku s reálným životem. V souladu s ročním cyklem podporujeme vztah k přírodě a kultuře.
 • Vedeme děti k reflektování a vnímání vlastních pocitů a prožitků a ke kritickému myšlení.
 • Práci dětí hodnotíme slovně a zároveň děti vedeme k sebehodnocení.
 • Učíme děti vytvářet prostor, který spolu sdílíme, a pečovat o něj, aby nám bylo příjemně.
 • Zaručujeme naplnění státem předepsaných cílů a doplňujeme je o další cíle dané vzdělávacím plánem Viva Bambini.

Prostředí – pravidla

 • Je pro nás prioritou, aby se u nás cítily děti bezpečně a v klidné atmosféře mohly pracovat na svém rozvoji.
 • Společně s dětmi vytváříme pravidla soužití ve škole.
 • Učíme děti, aby svoboda jednoho nezasahovala do svobody druhého.
 • Svobodný člověk zná své limity a omezeni, máme systém jasných pravidel a vyžadujeme jejich respektování dětmi, rodiči, pedagogy a dalšími pracovníky školy.
 • Pro děti vytváříme připravené prostředí v souladu s montessori principy.
 • Vytváříme prostředí, kde děti mohou otevřeně vyjádřit svůj názor a cítit se bezpečně.
 • Snažíme se dětem naslouchat.
 • Naším základním pravidlem je respekt. V rámci vzájemné slušnosti jsme si všichni rovni.
 • Chceme, aby z dětí vyrostli svébytní a samostatní lidé, kteří jsou schopni rozlišit, co je pro ně dobré a co špatné.
 • Dobré sociální prostředí má proto poskytovat všem dětem dostatek příležitostí k prožívání úspěchů a uznání okolí.
 • Podporujeme budování dobrých vztahů v kolektivu.

Spolupráce s rodiči

 • V kontaktu s rodiči uplatňujeme vzájemně otevřenou komunikaci.
 • Důvěra a spolupráce jsou základními stavebními kameny vztahu mezi rodiči a školou. Je nedílnou součástí života a rozvoje školy.
 • Klademe důraz na lidskost. Snažíme se o to, aby děti, rodiče i učitelé chtěli a mohli sdělovat vše, co potřebují.
 • V zájmu dítěte je co největší soulad výchovných přístupů rodičů a školy. V souvislosti s tím nabízíme rodičům informační a vzdělávací semináře.

Tým Viva Bambini

 • V kontaktu s kolegy uplatňujeme vzájemně otevřenou komunikaci.
 • Pedagogický tým se pravidelně schází, řeší vývoj, diskutuje nad aktuálními tématy školy.
 • Pedagogický tým se průběžně vzdělává a pracuje na osobním rozvoji.
 • Spolupracujeme s odborníky z pedagogicko-psychologického prostředí.
 • V rámci týmu vytváříme kolegiální prostředí plné důvěry, úcty a respektu.
 • Navzájem si poskytujeme zpětnou vazbu.
 • Tým úzce spolupracuje při vytváření vzdělávacích plánů a společně realizuje jejich naplnění.
 • Každodenní úzká spolupráce celého týmu je nedílnou součástí běžného dne na naší škole.
 • Uvědomujeme si, že svým chováním ovlivňujeme chování dětí nejen ve škole, ale i v běžném životě.
 • Snažíme se být dětem příkladem.

Aktuality

Zápis do mš

2024/2025
Číst více informací

DOD

Dny otevřených dveří v naší ZŠ
Číst více informací

Kalendář

Škola

Školka

Vyhledat na webu

Zavřít