Role učitele v montessori pedagogice je postavena na nenápadném vedení a taktní pomoci. To ostatně vyjadřuje i motto celé montessori pedagogiky: „Pomoz mi, abych to dokázal sám“. Postupuje se vždy od konkrétního k abstraktnímu a pro jednotlivé okruhy se využívají zvláštní, speciálně vyvinuté pomůcky. Tyto pomůcky usnadňují pochopení nových jevů, ale také zásadní měrou přispívají k hlubšímu a trvalejšímu uchování nově nabytých zkušeností a vědomostí. Nejdůležitější hesla v montessori metodě výuky a výchovy jsou: bezpečnost, spolupráce, ohleduplnost, ticho, klid a láska.

Mgr. Petra Fatková – hlavní pedagog, vedoucí mateřské školy

Narodila jsem se v Českých Budějovicích, kde jsem vystudovala Gymnázium Česká a poté Jihočeskou univerzitu Pedagogickou fakultu – Učitelství 2. stupeň ZŠ – obor tělesná výchova, zeměpis. O několik let později následovalo kombinované studium na Sspgš – obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika a poté také studiumi na JUPF Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.Mé dosavadní pracovní zkušenosti jsou především z oblasti výchovně – vzdělávací výuky dětí předškolního věku a sportovní výuky dětí a mládeže. Když jsem v roce 2013 dostala nabídku pracovat v montessori školce, byla a stále je to pro mě veliká VÝZVA. Výzva jak profesního, tak i osobního charakteru. A protože život by měl podle mého býti o dosahování a posouvání svých hranic, tak jsem velmi ráda tuto pracovní nabídku přijala. „Být součástí dětského světa a zároveň průvodce ve světě dospělých, je to, o co se snažím.“

Absolvované kurzy:

 • Pozoruj a jednej – praktický přístup k enviromentální výchově –  ZČ HB Forest Cassiopeia, centrum enviromentální a globální výchovy – lektoři: Mgr. A. Hrubá, Mgr. T. Velehradská, Mgr. L. Smržová (duben 2018)
 • Správní řád a správní řízení ve školství, NIDV České Budějovice (listopad 2017)
 • Oblast mateřský jazyk (český jazyk) a montessori filozofie – zaměřeno na práci s dětmi od 4 – 12 roků – Centrum holistického vzdělávání – lektorka: MVDr. Eva Štarková (2017)
 • Významné změny právních norem rešících oblast školství, Jihočeská univerzita Pedagogická fakulta, PhDr. Miloš Beneš (listopad 2016)
 • Vývojové trendy alternativního vzdělávání ve světě, perspektivy alternativního školství v ČR,  Jihočeská univerzita Pedagogická fakulta, prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. (listopad 2016)
 • Formativní hodnocení ve výuce, Jihočeská univerzita Pedagogická fakulta, PhDr. Karel Starý Ph.D. (listopad 2016)
 • Jak připravit prostředí, aby montessori fungovalo, Asociace Montessori ČR (listopad 2016)
 • Seminář k novele školského zákona (§16), NIDV České Budějovice (září 2016)
 • Oblast matematika aritmetika III., zlomky a montessori filozofie – zaměřeno na práci s dětmi 6 – 14 let – Centrum holistického vzdělávání – lektorka: MVDr. Eva Štarková (červen 2016)
 • Základy první pomoci pro pedagogické pracovníky (duben 2016)
 • Zahraniční stáž – Montessorischule Geisenhausen, Německo; podzim 2015
 • Oblast matematika aritmetika I.,II. a montessori filozofie – zaměřeno na práci s dětmi 4 – 12 let – Centrum holistického vzdělávání – lektorka: MVDr. Eva Štarková (listopad 2015)
 • Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení, Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště České Budějovice ( leden 2015 – listopad 2015 )
 • Normální a abnormální vývoj dětského mozku a chování –odborná přednáška MuDr. Františka Koukolíka, Dr.Sc, Jihočeská univerzita Pedagogická fakulta (2015)
 • Program na podporu polytechnického vzdělávání v mateřské škole –Jihočeská univerzita Pedagogická fakulta, profesní podpora pedagogů předškolního vzdělávání (2015)
 • Respektovat a být respektován – obsah seminářů: Respektující a mocenský vztah ve výchově a vzdělávání, emoce a empatické reakce, zvládání konfliktů mezi dětmi, vnitřní a vnější motivace, rizika trestů a odměn a jejich alternativy. Společnost pro mozkově kompaktibilní vzdělání, lektorky: Bc. Hana Čechová, Lenka Králová (2014)
 • Oblast aktivity každodenního životasenzomotorický materiál a montessori filozofie – zaměřeno na práci s dětmi 0 – 6 let – Centrum holistického vzdělávání – lektorka: MVDr. Eva Štarková (2014)
 • Oblast geometrie a montessori filozofie – zaměřeno na práci s dětmi 1 – 12 let – Centrum holistického vzdělávání – lektorka: MVDr. Eva Štarková (2014)
 • Montessori pedagogika jako metodická opora pro ekologickou výchovu – Občanské sdružení Vespolek, lektorka: Mgr. Lucie Černická (2014)
 • Kurz k montessori pedagogice, Společnost Montessori o. s. Praha (2013)
 • Základy zdravotní tělesné výchovy – PaedDr. Ivana Bečvářová, lektorka: Mgr. Alžběta Tušerová (2013)

Bc. Jiřina Sára Ohrazdová – pedagog

Pocházím z Jindřichohradecka a studia mě dovedly do Českých Budějovic. Již během studia  ekonomické fakulty jsem se věnovala dětem jako dobrovolník v různých neziskových  organizacích. Rozhodla jsem se tedy, že se pustím do dráhy pedagoga a vystudovala jsem obor   Pedagogika volného času na teologické fakultě v Českých Budějovicích. Následně jsem studovala kombinovanou formou na Sspgš obor Předškolní a mimoškolní pedagogika.Léta pracuji jako dobrovolník v Salesiánském středisku mládeže v Českých Budějovicích, kde jsem mimo jiné realizovala projekt ONE, který se zabýval osobnostním rozvojem znevýhodněných dětí a mladých lidí pro uplatnění na trhu práce.Další zkušenosti práce s dětmi: letní tábory s handicapovanými dětmi ve sdružení Ramus,  příměstské tábory v DDM v Českých Budějovicích,   vedení klubu netradičních řemesel v DDM  České Budějovice, vychovatel ve školní  družině, učitel v dětském klubu Montessori Srdíčko v Hluboké nad Vltavou.

Jsem nadšenec montessori pomůcek a laskavého respektujícího přístupu k dětem, který je  vedený od srdce. Práce s dětmi je velmi zodpovědná, děti předškolního věku jsou jako houby.    Prožívají naplno každý okamžik z celého dne a každou informaci si ukládají do své paměti. Ukazuji dětem svět takový, jaký je, aby se v něm dokázaly zorientovat, věděly co je pro ně dobré a co špatné a uměly si poradit či říci si o pomoc. Práce s dětmi je pro mě nesmírným darem, protože i já se neustále od nich učím. Třeba žít tady a teď.

Absolvované kurzy:

 • Matematika v předškolním věku – inspirace z Montessori – společnost Montessori ČR, lektorka: Mgr. Zdeňka Čížková (prosinec 2017)
 • Oblast mateřský jazyk (český jazyk) a montessori filozofie – zaměřeno na práci s dětmi od 4 – 12 roků – Centrum holistického vzdělávání – lektorka: MVDr. Eva Štarková (2017)
 • Oblast aktivity každodenního života, senzomotorický materiál a montessori filozofie – zaměřeno na práci s dětmi 0 – 6 let – Centrum holistického vzdělávání – lektorka: MVDr. Eva Štarková (2016)
 • 4×4 čtyřdílný sebezkušenostní kurz v zážitkové pedagogice v rozsahu 162 hodin
 • Rozvoj kritického a tvořivého myšlení – program celoživotního vzdělávání mimo rámec akreditovaných studijních programů v rozsahu 34 výukových hodin (Teologická fakulta na JČU)
 • Zdravotník pro zotavovací akce pro mládež a dorost – v délce 42 vyučovacích hodin, Prázdninová škola Lipnice
 • Respektovat a být respektován – Komunitní kruh a vyvozování pravidel s dětmi, Bc. Hana Čechová
 • Škola hrou v přírodě – Cassiopeia, v rámci projektu Uchopit a pochopit
 • Základy krizové intervence – PaedDr.et Mgr. Dagmar Hrubá, rozsah 24 hodin
 • Integrovaná psychoterapie – Mudr. Miroslav Nork, rozsah 20 hodin
 • Recyklart – využití odpadového materiálu, Cassiopeia
 • Loutka v environmentální výchově, Cassiopeia
 • Hrou proti diskriminaci a rasismu u dětí a mládeže – Mgr. Pavel Košák, Cassiopeia
 • Drátované drobnosti – Výtvarná dílna Zahrádky

Bc. Michaela Brynychová – pedagog, nyní na rodičovské dovolené

Pocházím z malé vesnice u Prachatic. Po střední výtvarné škole jsem se vydala směrem pedagogickým a vystudovala obor Učitelství pro mateřské školy na Jihočeské univerzitě. Na fakultě mě velice nadchli vyučující a předměty, které se týkaly psychologie. Rozhodla jsem se tento obor poznat hlouběji a dál pokračovat ve studiu Arteterapie a Psychologie. Arteterapii jsem se věnovala v Doléčovacím centru o.s. Prevent a v domově pro seniory v Netolicích.Pracovala jsem jako sociální pracovnice nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a současně i v domě dětí a mládeže, kde jsem vedla výtvarné kroužky. Na své praxi po mateřských školách jsem se dostala i do třídy, která se věnovala montessori pedagogice. Zaujalo mě na ní, že děti netlačí do konformity, jež zabíjí jejich kreativitu a přirozenost, ale naopak je podporuje v tom, čím chtějí být a pomáhá jim zjišťovat, čím doopravdy jsou. Malé děti nesvázané konvencemi dokáží i z té nejvšednější věci ve své fantazii vykouzlit mistrovské dílo, a právě to mě na nich a montessori baví. Jsem člověk, který si dává nové cíle a snaží se překonávat svoje i vnější překážky. Už Prótagorás řekl, že, „mírou všech věcí je člověk“,  a proto se snažím na věci a situace dívat z různých úhlů pohledů a neustávat v stereotypu. A tak se chci věnovat práci, která mi to umožní.

Absolvované kurzy:

 • Oblast matematika aritmetika I.,II. a montessori filozofie – zaměřeno na práci s dětmi 4 – 12 let – Centrum holistického vzdělávání – lektorka: MVDr. Eva Štarková (listopad 2015)
 • Setkání s Pesso- Boyden terapií II– zážitkový seminář, ochutnávka teorie, cvičení a terapetické práce. Lektoři: PhDr. Yvonna Lucká, PhDr. Luboš Kobrle (srpen 2015)
 • Normální a abnormální vývoj dětského mozku a chování odborná přednáška MuDr. Františka Koukolíka, Dr.Sc, Jihočeská univerzita Pedagogická fakulta (2015)
 • Program na podporu polytechnického vzdělávání v mš -Jihočeská univerzita Pedagogická fakulta, profesní podpora pedagogů předškolního vzdělávání (2015)
 • Kresba postavy (FDT) Lektor: Mgr. Zdeněk Altman (2014)
 • SUR – KUŠ (2014 – 2019) systém vzdělávání v psychoterapii
 • Setkání s Pesso- Boyden terapií – zážitkový seminář, ochutnávka teorie, cvičení a terapetické práce. Lektoři: PhDr. Yvonna Lucká, PhDr. Luboš Kobrle (srpen 2014)
 • Oblast geometrie a Montessori filozofie – zaměřeno na práci s dětmi 1 – 12 let – Centrum holistického vzdělávání – lektorka: MVDr. Eva Štarková (2014)
 • Komplexní krizová intervence, Remeidum Praha – odborní garanti kurzu: PhDr. D. Vodáčková, Ph. Dr.Y. Lucká, Mgr. J. Herbst (2013 – 2014)
 • Oblast aktivity každodenního života, senzomotorický materiál a Montessori filozofie – zaměřeno na práci s dětmi 0 – 6 let – Centrum holistického vzdělávání – lektorka: MVDr. Eva Štarková (2013)
 • Informativní kurz k montessori pedagogice, Společnost Montessori o. s. Praha (2013)
 • Práce s krizí a tělem, Fokus Praha – lektoři: PhDr. Yvonna Lucká, PhDr. Luboš Kobrle (2012)
 • Úvod do krizové pomoci, o. s. Theia České Budějovice – lektor: Mgr. Ondřej Čech (2012)
 • Prevence krizových situací se zaměřením na děti a dospívající, o. s. Theia České Budějovice – lektor: Mgr. Ondřej Čech (2012)
 • Komunikace s obětí domácího násilí, o. s. Theia České Budějovice – lektor: Mgr. Ondřej Čech (2012)
 • Rodina a domácí násilí, o. s. Theia České Budějovice – lektor: Mgr. Ondřej Čech (2012)

Radka Maurencová – provozní pracovnice

Pocházím z Tábora. V Českých Budějovicích žiji od svých patnácti let, kde jsem také absolvovala školu se zaměřením na gastronomii. Nabídka pracovat pro montessori školku Viva Bambini na pozici provozní mne zaujala hned od první chvíle. Předpoklad jiného směru vzdělávání dětí a přístupu ke stravování, který se diametrálně liší od nastavených stereotypů v běžných školkách se mi v montessori školce jen pozitivně potvrdil. Pevně věřím, že je to správný směr, který chci také podporovat a být jeho součástí.

Bc. Anežka Ochová – školní asistent, pedagog volnočasových aktivit

Pocházím z vesničky Radhošť ve východních Čechách. Když jsem vybírala vysokou školu, byl pro mě pocit vlastního naplnění a radosti ze studia důležitější než prvoplánovitá užitečnost. A tak jsem přišla do Českých Budějovic studovat filozofii na Teologické fakultě JU. V současnosti zde pokračuji v navazujícím magisterském programu učitelství etiky. Dobu na gymnáziu a na TF jsem využila k zahraničním studijním pobytům (Německo, Belgie, Nizozemí) a ke sbírání zkušeností jako dobrovolník v organizacích pracujících s dětmi s postižením, v dětských domovech, rodinách sociálně slabých, pěstounských i běžných.

Na práci mezi dětmi mě baví nepředvídatelnost a upřímnost. Mám radost, když děti něco vymyslí, objeví a dají najevo, co si myslí bez cenzury. Ráda pozoruji, jak rozvíjejí své schopnosti, a tím nevědomky obohacují i mě.

Absolvované kurzy:

 • Filozofie pro děti, 35 hodin – v rámci studia na TF JU (září 2018)
 • Individualizace vzdělávání v MŠ v pojetí pedagogiky Franze Ketta, 40 hodin – Společnost pedagogiky Franze Ketta (duben 2018)
 • Instruktor lyžování (Lipno sport, 2015), snowboardingu (BP sport, 2013), vodní turistiky a raftingu (Vodácká škola záchrany, 2014)
 • Salesiánská škola animátorů, tříletý kurz v preventivním systému dona Boska – SADBA (2009 – 2012)